توقعات از نما(نما به عنوان رابط) – نمای کامپوزیت

//]]>